UVID 2014 // "כלים בלתי מאוישים – ממערכות למערך"

שנת 2013 התאפיינה בשינוי מהותי בסביבת הפעולה של כלים בלתי מאוישים אשר הפכה מורכבת. אתגרי שדה הקרב המודרני השפיעו על הדרישה ליכולות מתקדמות באוויר, ביבשה ובים. מאפייני המערכות הבלתי מאוישות הפכו אותם למרכיב בסיסי בתפישת ההפעלה בעולם כולו, גם בידי משטרים רדיקאליים וארגוני טרור המובילים למרוץ חימוש עולמי. מדינות חדשות נכנסו למעגלי הפיתוח-מכירה-שימוש של מערכות בלתי מאוישות ובכך שינו גם את הסביבה הכלכלית של מנוע צמיחה זה. טכנולוגיות רבות הבשילו ואפשרו את הגברת השימוש במערכות בלתי מאוישות ובכללן גם לשימושים אזרחיים. גופים ומוסדות החלו לדון בהיבטי מוסר ומשפט הנוגעים לשימוש בכטב"מים תוקפים ואף למשמעות האתית של צילום מרחפנים. איומים חדשים נוצרו בזירות וירטואליות כשנודע על אירועי סייבר שכוונו כנגד כלים בלתי מאוישים, לצד הפיכת התחום לנחלת הציבור הרחב ע"י המדיה התקשורתית. בהתאם הוגדר נושא כנס UVID 2013 "כלים בלתי מאוישים בסביבה מורכבת".

בשנה האחרונה אנו חווים צמיחה גלובלית בתחום ושינויים במאזן הכוחות העולמי הבאים לידי ביטוי בתחומים עסקיים, טכנולוגיים, אקדמיים, ריגולטוריים ועוד. הובלת תחום הבלתי מאוישים בעולם, אשר אפיינה את מדינת ישראל במשך ארבעת העשורים אחרונים, מתפוגגת אל מול הפעילות הכללית בעולם והתוכניות המרכזיות המתקיימות במדינות רבות.

אל מול הצמיחה והפריחה הצפויה בתחום הכלים הבלתי מאוישים בעתיד, יבחן כנס UVID 2014 כיצד ניתן לממש הובלה עולמית והאם נדרשת לשם כך הגדרת הנושא "כמשימה לאומית".

לתוכנית כנס UVID 2014 לחצו כאן.